Adatkezelési Tájékoztató

 

Az SMP Szerviz Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 57.; adószám: 10359350-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 067162; tel: 06-1-412-2560; web: www.smpszerviz.hu; e-mail cím: adatvedelem@smp.hu; a továbbiakban: SMP Szerviz Kft., Társaság vagy Adatkezelő) mint bizonyos személyes adatok adatkezelője, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

E Tájékoztató célja, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban megfelelő információt nyújtson az érdeklődőknek. Tartalmazza az SMP Szerviz Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, eljárási rendjét. A Társaság ügyfelei, szerződéses partnerei, a Társaság weboldalának látogatói és minden más érintett tájékozódhat általa személyes adatainak kezeléséről. Az elsődleges cél, hogy az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésben érintett személyeket tájékoztassa az Adatkezelővel szembeni jogaikról, lehetőségeikről.

 

Az SMP Szerviz Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során végzett minden személyes adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

 

Eszerint az érvénybe léptetett társasági Adatkezelési Szabályzat, továbbá az adatkezelés elveit, céljait magában foglaló vezetői politikánk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú GDPR rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info tv.) való megfelelést kívánja elérni.

 

Társaságunk – ismerve a banktitok, üzleti titok, magántitok és a magánszféra fontosságát – elkötelezett ügyfelei, partnerei és alkalmazottai személyes adatainak védelmében, valamint kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

 

Adatkezelőként és adatfeldolgozóként a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát, bizalmasságát garantálja.

 

Fontos kritérium számunkra, hogy a kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat Társaságunk jogszerűen és célorientáltan, jogi kötelezettségei és az általa vállalt informatikai és infokommunikációs szolgáltatások teljesítésére használja fel, más tevékenységre nem használjuk, illetéktelen személy részére tovább nem adjuk.

 

Ön, Tisztelt Olvasó, amennyiben Társaságunk valamely személyes adatát kezeli vagy feldolgozza, vagyis annak birtokában van, Érintettként jogosult a jogszabályokban írt jogainak gyakorlására, ideértve különösen a megfelelő tájékoztatáshoz való jogot. Jelen Tájékoztatóval a kellő ismeretanyag átadását kívánjuk megvalósítani.

 

 

Az adatkezelés és adatfeldolgozás kapcsán használt jogi fogalmak
 

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 •  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 •  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama


Az  SMP Szerviz Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettség teljesítésén, illetve bizonyos esetekben az Adatkezelő jogos érdekein alapulnak.

Amikor a személyes adatokat az érintettől begyűjtjük, a Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. az Adatkezelőnek és az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 3. ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;

 4. adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

 

Az említettek mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez az adott időpontban nem megállapítható, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Az adatgyűjtés lehetséges esetei. Milyen módon kerülnek az SMP Szerviz Kft.-hez személyes adatok?


I. A Társaság saját döntésén alapuló adatkezelések


Ebben az esetben az SMP Szerviz Kft. önmaga dönt az adatok szükségességéről, begyűjtéséről és ez által kezelésükről; jogalapja eredhet jogszabályi kötelezésből, a munkáltató kellően mérlegelt érdekéből vagy legtöbbször – külső harmadik személy érintett esetében – érintetti felhatalmazásból.

A kifejezetten munkavállalóink személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat jelen Tájékoztató nem tartalmazza.

 

 

Munkahelyi kamerás megfigyelés


Társaságunk az alábbi helyeken működtet elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: kamerarendszer):

  cím: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 57. (székhely és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiség),

  cím: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 53. (telephely).

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer képrögzítést tesz lehetővé, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása, viselkedése, amit a kamera rögzít.

 

Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása (vagy kifejezett módon vagy – leginkább – ráutaló magatartás révén). A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről, ügyfelekről, látogatókról, vendégekről képfelvétel kizárólag hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett tájékoztató figyelmeztetés ellenére vagy annak ismeretében bemegy.

 

A megfigyelés, ellenőrzés célja az üzleti titok védelme, bizalmas információk megőrzése és a munkahelyi környezet biztonsága, a vagyonvédelem.

 

A felvételek tárolása a Társaság saját tulajdonú szerverén történik, magyarországi helyszínen, zárt Rack szekrényben; a megőrzés – felhasználás, azaz adatigénylés hiányában – 3 munkanapig tart, majd a felvétel törlésre kerül.

 

A Társaság a felvételt nem adja át adatfeldolgozónak, annak kezelését és feldolgozását önállóan végzi. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. A felvételeket a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzése céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult megtekinteni, titoktartási kötelezettség terhe mellett. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintését a Társaság a jogszabályokban erre feljogosított személyeknek, szerveknek (pl. rendőrségi, bírósági vagy más hatósági eljárásban) engedélyezi, a felvételeket további felhasználásra átadja. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot az SMP Szerviz Kft. haladéktalanul megküldi

 

A felvétel tartalmát a helyiségben tartózkodó személy, azaz a felvételen szereplő személy, illetve az ő törvényes képviselője jogosult megismerni; az érintetti jogokat ő gyakorolhatja.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott helyszínen történő alkalmazásának tényéről a Társaság jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, Látogatói Tájékoztatót helyez el. A tájékoztatást a

 

Társaság minden egyes kamera vonatkozásában megteszi.

Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének egyidejű igazolásával kérheti a Társaságtól, hogy az adatot a Társaság ne semmisítse meg, ne törölje.

 

A Társaság nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az illemhelyiségekben, továbbá az olyan helyiségben sem, amelyet a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltésére jelöltek ki.

 

Beérkezett álláspályázatok, önéletrajzok megőrzése

 

A munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatokat tartalmazó pályázatok esetén nem teszünk különbséget azok beküldésének módja között: azonos elbírálású a papíralapon és az elektronikus módon érkezett önéletrajz.

 

A felvételre jelentkezők adatai kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, többkörös kiválasztási eljárás megszervezése, megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az adatkezelés jogalapja jelen esetben az érintett (pályázó) hozzájárulása adatai nyilvántartásához.

 

A Társaság álláshirdetés kapcsán legfeljebb a következő – önkéntesen szolgáltatott – személyes adatokat gyűjti és kezeli, mindenkor szem előtt tartva a szükségesség és arányosság elvét:

 1. természetes személy neve, titulusa,

 2. születési ideje (évszám elegendő),

 3. lakcíme vagy értesítési címe,

 4. képzettség, végzettség adatai, igazolása,

 5. korábbi munkahelyi adatok,

 6. fénykép (nem kötelező),

 7. telefonszám,

 8. e-mail cím,

 9. a jelentkezőről az állásinterjú során készített munkáltatói feljegyzés.

 

A fenti adatokon túlmenően, a pályázó személy által önkéntesen, erre irányuló kérés nélkül vagy ilyen munkáltatói kérelem ellenére megadott egyéb személyes adatokat a Társaság bizalmasan kezeli és a lehető legrövidebb időn belül megsemmisíti az ilyen adatot tartalmazó adathordozót vagy a pályázó részére visszajuttatja azt.

 

A Társaság a sikertelen pályázót írásban vagy szóban tájékoztatja arról, hogy a munkáltató nem őt választotta az adott pozícióra, valamint arról is, hogy személyes adatait törli.

 

Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogkört gyakorló vezető, a leendő közvetlen munkahelyi vezető és a munkaügyi feladatokat ellátó más munkavállalók.

 

A személyes adatok tárolása papír alapon és elektronikus formátumban történik, a jelentkezés lezárásáig és a pályázatok elbírálásáig tart. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a

 

Társaság törli a nyilvántartásából. A Társaság ugyancsak törli azon jelentkező adatait is, aki jelentkezését, pályázatát időközben (még a pályázat lezárulta előtt) visszavonta.

 

II. Az adatfeldolgozói minőségben végzett tevékenység

 

Társaságunk elsődleges gazdasági tevékenysége körében, főtevékenységként olyan szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, megbízóinak, amely szerződések teljesítése során elsősorban adatfeldolgozói minőségben jár el.

 

Az SMP Szerviz Kft. fő üzleti tevékenysége:

 • biztonságtechnikai rendszerek telepítése és karbantartása, ezen belül:

 • UTC és Hikvision típusú video megfigyelő rendszerek (IP kamera rendszerek, térmegfigyelő rendszerek) telepítése és karbantartása,

 • UTC és Grosvenor típusú beléptető rendszerek telepítése és karbantartása,

 • UTC típusú tűzjelző rendszerek telepítése és karbantartása,

 • UTC és DSC típusú behatolásjelző rendszerek telepítése és karbantartása,

 • HP, Dell, Lenovo típusú számítógépeket forgalmazása és szervizelése, különös tekintettel a nagyvállalati rendszerekre (Desktop, Notebook, Szerver, Storage),

 • Vertiv.Co (Emerson/Liebert) típusú szünetmentes áramforrások  (750VA-től hídba kapcsolt modulos 400kVA-ig) telepítése és karbantartása,

 • DATACARD mágneskártya és chipkártya megszemélyesítő berendezések telepítése és karbantartása.

 • Az összes rendszer tekintetében:

 • eladás előtt tanácsadást, igényfelmérést, forgalmazott termékek bemutatását, üzembe helyezést, installálást végez,

 • az üzembehegyezést követően garanciális időn belül garanciális szervizelést végez,

 • a garanciális idő lejárata után karbantartási szolgáltatást,

 • továbbá rendszergazda szolgáltatást nyújt.

 

A szakmai munka végrehajtás a során Társaságunk – akár tervezetten vagy akaratlanul – ügyfelétől személyes adatot vesz / vehet át.

 

A szakmai tevékenység megkezdése előtt az ügyféllel – az adatfeldolgozás feltételeit is magában foglaló – megállapodást kötünk; ilyen megállapodás hiányában ügyféltől kapott személyes adatot nem kezelünk. A megállapodások alapján az egyes személyes adatokkal végzett tevékenység (pl. gyűjtés, rögzítés, tárolás, átalakítás, betekintés, megsemmisítés stb.) a szó hétköznapi értelmében adatkezeléshez kötődik, valójában előre meghatározott keretek között zajló, csupán technikai jellegű felhasználás, feldolgozás.

 

Az ügyféladatok esetében az adatkezelés célját és eszközeit a Társaság ügyfele a vele kötött megállapodásban (adatfeldolgozói szerződés) határozza meg. Az ilyen típusú adatok (értsd: ügyféladatok) kapcsán a Társaság önálló döntést nem hoz, az adatokat csupán technikailag „kezeli”, de azok felett nem rendelkezik.

 

Az adatfeldolgozói tevékenységünk az ügyfelek biztonságtechnikai rendszerei által rögzített személyes adatok megőrzésére, szükség esetén átalakítására, majd a megadott határidőt követően azok törlésére terjed ki.

 

Ezen túlmenően legfeljebb ügyfeleink és más szerződéses partereink kapcsolattartóinak személyes adatait kezeljük (név, cím, telefonszám, e-mail cím /amennyiben ez utóbbi személynevet tartalmaz/, aláírás).

 

Az ily módon birtokolt adatok feldolgozása és tárolása az SMP Szerviz Kft. székhelyén történik, elektronikus és papír alapon.

Az adatbirtoklás jogalapja az ügyféllel kötött szerződés teljesítése. A tárolás időtartama az  ügyfélszerződésekben meghatározott időszak.

 

Az adatfeldolgozás során a személyes adatok megismerésére feljogosított személyek, azaz az ügyféladatok címzettjei: a Társaságnál informatikai és biztonságtechnikai szakmai munkát végő mérnök és technikus munkatársak.

 

Az általunk feldolgozott személyes adatok nem kerülnek továbbításra más adatfeldolgozóhoz vagy más országba.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A Társaság az általa bármely célból és jogalap szerint kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv. érvényre juttatásához szükségesek.

 

A Társaság mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó a birtokában lévő adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen ellen. Az adatfeldolgozást végző természetes vagy jogi személyektől ugyanezt a gondosságot várja el, kötelezettségeiket szerződésben rögzíti.

 

Az SMP Szerviz Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, saját szerverein találhatók.

 

Az SMP Szerviz Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

 • hitelessége és hitelesítése biztosított;

 • változatlansága igazolható;

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

A Társaság az általa használt és személyes adatokat feldolgozó informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Társaság számítástechnikai rendszerének elemei, a konfigurációk, az IT eszközök gyártói, a jogtiszta szoftverek neve, biztonsági beállítások, tűzfaltípusok mind olyan üzleti titkot képeznek, bizalmas jellegű információnak minősülnek, amely miatt ezek pontos megjelölése ezen Tájékoztatóban nem lehetséges.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az SMP Szerviz Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

 

A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. A munkavégzés során a folyamatban levő feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintéző(k) férhet(nek) hozzá.

 

Az SMP Szerviz Kft. által kezelt személyes adatokat elsődlegesen a felhatalmazott belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből vagy ha ehhez a felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

 

A fizikai és informatikai védelmen túl kifejezetten fontos a munkavállalói tudatosság kialakítása és fenntartása, ezért a Társaság figyelmet fordít az alkalmazottak tájékoztatására, a szabályok betartatására, ismeretfrissítésre.

 

Milyen jogok illetik meg az érintettet, akinek személyes adatát a Társaság kezeli?

 

Az érintett jogosult arra, hogy

 • az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen kezelés történik, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon;

 • kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat; figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;

 • kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje;

 • kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival és érveivel szembe;

 • a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. WORD, PDF, EXCEL stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – ha technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását;

 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;

 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel (amellyel) a személyes adatot közölték, akinek továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő őt tájékoztatja e címzettekről.

 

Az érintett – hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – korábbi hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt, a már megadott hozzájárulás alapján elvégzett adatkezelés jogszerűségét.

 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

A személyes adatok esetén az információadásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére; amennyiben az Adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

A Társaság törekszik arra – a fizikai és személyi feltételek megteremtésével – hogy az érintett által megalapozottan kért törlésnek maradéktalanul eleget tegyen. Ugyanakkor az érintettnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a Társaság a hozzájárulás visszavonása után (vagy más jogalap megszűnésével) is tárolhatja azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségek teljesítéséhez, illetve jogos érdekei érvényesítéséhez szükségesek – ez mindig egyedi mérlegelés és fizikai megvalósíthatóság kérdése. Például

 • Jogi kötelezettség körébe tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség.

 • Jogos érdek lehet az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tud olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs).

 • Jogi kötelezettség, egyben jogos érdek is és harmadik személyekkel szembeni kötelezettség a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra.

 • Jogos érdek lehet továbbá az adatbázisból való statisztikai adatkinyerés.

 

Amennyiben az érintett az adatkezelés körülményeivel (annak jogalapjával, céljával, módszerével stb.) vagy az esetleges elutasítással nem ért egyet, a felügyeleti hatósághoz fordulhat panaszával (lásd lentebb).

 

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az SMP Szerviz Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Incidenskezelés

 

Adatvédelmi incidens a személyes adatok sértetlenségének és bizalmas jellegének a sérülését jelenti; a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az ilyen incidensek a Társaságot – mint minden más adatbirtokost – adatkezelői és adatfeldolgozói minőségében is fenyegetik, de a kockázatok megfelelő előzetes intézkedések megtételével és gyors reagálási módszerek kialakításával csökkenthetők. Az SMP Szerviz Kft. törekszik az Ön adatait fenyegető kockázatok minimalizálására.

Kérjük, amennyiben Ön a Társaság működésével kapcsolatban saját vagy mások személyes adatainak kezelésével összefüggő adatvédelmi incidenst vagy arra utaló eseményt észlel, haladéktalanul tájékoztasson bennünket!

 

Az adatvédelmi incidens bejelentésének fórumai:

 • Társaság központi e-mail címe:                  info@smpszerviz.hu vagy adatvedelem@smp.hu

 • Társaság központi telefonszáma:               06-1-412-2560 (hétfőtől csütörtökig 08.30 – 16.30 óra, pénteken 08:30 – 15:00 között)

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a Társaság vezetője (döntéshozó) az érintett rendszereket, személyeket, adatokat behatárolja és elkülöníti; majd gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. Az adatvédelmi incidensekről a

 

Társaság nyilvántartást vezet. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.A törvényi feltételek meglétekor az érintettet is világosan és közérthetően tájékoztatja az incidens jellegéről, az esetlegs kárról, a megtett intézkedésekről.

 

Adatvédelmi hatóság

 

Az érintett bármely panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 06.1.391.1400, fax: 06.1.391.1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu

 

Egyéb információk

 

Amennyiben Társaságunk adatkezelésével kapcsolatban vagy bármely szolgáltatásunk igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, kérjük, a honlapunkon megtalálható elérhetőségek valamelyikén lépjen kapcsolatba velünk!

 

Az adatvédelmi felelős (ügyfeleink, az érinetettek és a hatóság kapcsolattartója): Vitéz József, e-mail címe: adatvedelem@smp.hu, telefonszáma: +3620-983-8151.

 

Tisztelt Érdeklődő! Jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor – és az adatkezelést megalapozó jogviszony létrejöttekor – nyújtunk tájékoztatást az érintetteknek, például szerződéses partnerek és kapcsolattartóik adatainak kezelése esetén, munkavállalóink részére stb.

 

Társaságunk a kapott személyes adatokat nem ellenőrzi minden esetben. A megadott személyes adatok megfelelőségéért, pontosságáért az azokat szolgáltató személy felel. Bármely érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

Amennyiben a Társaság a jövőben a rendelkezésére álló, jogszerűen megszerzett személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban megjelölt címzetteken túl várhatóan más címzettel is közli, ennek tényéről, jogalapjáról, a címzett nevéről és az adatkezelés/feldolgozás egyéb lényeges körülményeiről legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor, továbbításakor tájékoztatja az érintettet.

 

A Társaság harmadik országba, Európai Unión kívülre vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy államigazgatási szerv, nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás kérése, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az SMP Szerviz Kft.-t. Ebben az esetben Társaságunk az irányadó jogszabályok betartásával jár el.

 

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. Ez elsősorban akkor szükséges, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban az ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

 

Budapest, 2018. május 25.

                                                                          Tisztelettel:

                                                                                             

                                                                                                                                         Tóth Béla

                                                                                                                                         ügyvezető

                                                                                                                                   SMP Szerviz Kft.